Μελέτες


Αρχιτεκτονικές Μελέτες


Με αρχικό γνώμονα τις επιθυμίες και ανάγκες του πελάτη στοχεύουμε στην κατασκευή λειτουργικών και καλαίσθητων οικοδομημάτων, εναρμονισμένων με το φυσικό και τεχνητό περιβάλλον. Συνδυάζοντας νέες μεθόδους, τεχνοτροπίες και υλικά, επιτυγχάνεται ένα σύγχρονο αποτέλεσμα με στοιχεία του αρχιτεκτονικού χαρακτήρα και ρυθμού του εκάστοτε τόπου. Αξιοποιώντας τον προσανατολισμό και το φυσικό φωτισμό, προτείνουμε τρόπους και συστήματα εκμετάλλευσης της ενέργειας, αποσκοπώντας στην οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των κτηρίων.


Στατικές Μελέτες


Το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Εταιρείας «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.», έχοντας στη διάθεσή του το κατάλληλο λογισμικό και σχεδιαστικό εξοπλισμό αλλά προπαντός την απαιτούμενη τεχνογνωσία, είναι σε θέση να εκπονήσει όλα τα είδη στατικών μελετών.
Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα, μεταλλικές, σύμμικτες ή με φέρουσα τοιχοποιία, μελετώνται και υλοποιούνται με ταχύτητα και υπευθυνότητα. Επίσης, εξειδικευόμαστε στον έλεγχο και την ενίσχυση της στατικής επάρκειας παλαιών, σεισμόπληκτων και οποιωνδήποτε άλλων ευπαθών κτηρίων που χρήζουν αποκατάστασης.
Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και οργάνωση όλων των σταδίων υλοποίησης της κατασκευής που έπονται της μελέτης


Ανακαινίσεις – Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων


Ο σχεδιασμός των εσωτερικών διαρρυθμίσεων αποσκοπεί τόσο στη λειτουργικότητα του χώρου όσο και σε ένα οπτικά καλαίσθητο αποτέλεσμα. Η βέλτιστη εκμετάλλευση των εσωτερικών διαστάσεων, του φυσικού σε συνδυασμό με τον τεχνητό φωτισμό και τα κατάλληλα υλικά συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση του.
Κύριο μέλημα στη δουλειά μας είναι η κάλυψη των αναγκών, των απαιτήσεων και των αισθητικών προτιμήσεων των πελατών μας. Μέσω του ορθού σχεδιασμού, της τρισδιάστατης απεικόνισης και του φωτορεαλισμού, προκύπτει ένα ρεαλιστικό μοντέλο, άμεσα αντιληπτό, με σκοπό την εξακρίβωση του επιθυμητού αποτελέσματος.


Αποκαταστάσεις – Συντηρήσεις – Προσθήκες σε υφιστάμενα κτίσματα


Η αποκατάσταση και συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών, καθώς και η προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών κτηρίων, αποτελούν τάση της εποχής μας και απαίτηση της αρχαιολογικής νομοθεσίας.
Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένους επιστήμονες με κύριο αντικείμενο τις αποκαταστάσεις κτηρίων ή συνόλων. Είμαστε σε θέση να προτείνουμε παραδοσιακές ή σύγχρονες μεθόδους, κατά περίπτωση, και τεχνοτροπίες συντήρησης, αποσκοπώντας στη διατήρηση της απρόσκοπτης λειτουργίας και στην πρόληψη ή επιδιόρθωση βλαβών του οικοδομήματος.
Σε περίπτωση προσθήκης σε υπάρχουσα ιδιοκτησία, βασική μας μέριμνα αποτελεί η οπτική και λειτουργική εναρμόνιση της νέας κατασκευής με το υφιστάμενο κτίσμα και η ένταξη αυτής στο οικιστικό σύνολο.


Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες


Η εταιρεία «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.» , διαθέτει οργανωμένο και καταρτισμένο τμήμα Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με εξειδίκευση στον τομέα των ηλεκτρομηχανολογικών μελετών κτηριακών εγκαταστάσεων και συστημάτων ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας.
Στόχος μας είναι η εύρεση βέλτιστης τεχνικοοικονομικής λύσης για την ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση οποιασδήποτε κατασκευής, ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση πόρων.


Μελέτες Πυροπροστασίας


Οι μελέτες πυροπροστασίας είναι απαιτούμενες για την έκδοση οικοδομικών αδειών, καθώς και για την αδειοδότηση επιχειρήσεων.
Στο τεχνικό γραφείο «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.» εκπονούμε μελέτες παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που αποσκοπούν στην πρόληψη μετάδοσης πυρκαγιάς εντός και εκτός των κτηρίων.
Λαμβάνοντας υπόψη τη δραστηριότητα της κάθε επιχείρησης προτείνουμε τα κατάλληλα μέτρα και μέσα πυρασφάλειας, έτσι ώστε αυτά να καλύπτουν τις απαιτήσεις του χώρου σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με το νόμο.


Περιβαλλοντικές Μελέτες


Οι μηχανικοί της εταιρείας «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.», αναλαμβάνουν την εκπόνηση µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στοχεύουν στον εντοπισμό και την αξιολόγηση βασικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην περιγραφή µέτρων πρόληψης και µείωσης ή αποκατάστασης των αρνητικών τυχόν επιπτώσεων. Επιπλέον, εξετάζουν εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης λειτουργίας του έργου ή της δραστηριότητας.